Privacybeleid Blikjesfrisdrankthuisbezorgd

http://www.blikjesfrisdrankthuisbezorgd.nl

Over ons privacybeleid

Blikjesfrisdrankthuisbezorgd geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodighebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uwgebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen terbeschikking aan derden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanBlikjesfrisdrankthuisbezorgd. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/07/2021, met hetpubliceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijftwelke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onderwelke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welkewijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerkingHieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkelOnze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie teverzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ofopgeslagen.

E-mail en mailinglijsten

MijnWebwinkelWij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware'MijnWebwinkel'. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzondenvia de servers van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleindengebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze websiteernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MijnWebwinkel beveiligd verzonden, opgeslagen enontsloten. MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt MijnWebwinkel informatie over u als ontvanger en deonderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden30 dagen bewaard. MijnWebwinkel behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verderverbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.Internetprovider (Ziggo, Telfort, Online)Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider (Ziggo,Telfort, Online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider (Ziggo, Telfort,Online) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

MollieVoor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

BeoordelingenVerzenden en logistiek

MyParcel.nl

VOORBEELD: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij makengebruik van de diensten van [AANBIEDER] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk datwij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [AANBIEDER] delen. [AANBIEDER] gebruikt deze gegevensalleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat [AANBIEDER] onderaannemersinschakelt, stelt [AANBIEDER] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhoudenExterne verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Blikjesfrisdrankthuisbezorgd op grond van een wettelijke verplichting wordengehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden diede wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wijfacturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten diewij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Blikjesfrisdrankthuisbezorgd. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk degegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullenwij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna deverwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvormingof profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht vantoepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voorprivacyzaken.

CookiesGoogle Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Blikjesfrisdrankthuisbezorgd

Grote Kerkstraat 72
Hoogeveen Nederland

info@blikjesfrisdrankthuisbezorgd.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

© 2021 - 2023 BlikjesFrisdrankThuisbezorgd.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel